Zo te zien gebruik je een niet door ons ondersteunde browser. Het is mogelijk dat de TripAdvisor website nu niet goed wordt weergegeven.
We ondersteunen de volgende browsers:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

TripAdvisor – gebruiksvoorwaarden (de “Voorwaarden”)

Deze TripAdvisor website (deze "Site") wordt beheerd door TripAdvisor LLC, 400 1st Avenue, Needham, MA 02494, VS ("TripAdvisor").

LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Door deze Site te gebruiken stemt u uitdrukkelijk in de volgende Voorwaarden na te leven en gebonden te zijn aan deze Voorwaarden die TripAdvisor te allen tijde kan wijzigen in overeenstemming met de voorwaarden hierin. Neem deze Voorwaarden periodiek door voor wijzigingen. Als u niet instemt met deze Voorwaarden, bent u niet bevoegd om deze Site te gebruiken.

Eigendom en auteursrecht

Behalve indien anders aangegeven, behoren alle auteursrechten op deze Site en alle hierin vervatte tekst, afbeeldingen, markeringen, logo’s en andere inhoud (“Site-inhoud) exclusief toe aan TripAdvisor LLC. TRIPADVISOR, het uil-logo en alle andere markeringen weergegeven op deze Site (de "Handelsmerken”) zijn geregistreerde handelsmerken en/of handelsnamen van TripAdvisor LLC en/of derden. Niets op deze Site mag worden geïnterpreteerd als toekenning, al dan niet implicatie, van een licentie of recht om een Handelsmerk of handelsnaam te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TripAdvisor of een andere partij die daarop rechthebbende is.

Gebruik van deze Site

TripAdvisor geeft u de toestemming om de Site-inhoud weer te geven, te downloaden en af te drukken, zulks uitsluitend onder de volgende voorwaarden: (i) u mag dit alleen doen voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik; (ii) u mag de Site-inhoud niet wijzigen; (iii) alle weergaven of afdrukken van Site-inhoud moeten als volgt zijn gemarkeerd: "(c) 2016, TripAdvisor LLC Alle rechten voorbehouden."; (iv) u mag geen kennisgevingen inzake auteursrecht, handelsmerken of andere eigendomsrechten die zijn geplaatst in de Site-inhoud door TripAdvisor verwijderen of wijzigen; (v) u mag geen afgeleide werken van Site-inhoud verveelvoudigen, opstellen, verdelen of weergeven, behalve zoals hierin bepaald. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk toegelaten is het openbaarmaken, kopiëren, verzenden, verveelvoudigen, heruitgeven, posten of herdistribueren van de Site-inhoud of een gedeelte ervan strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TripAdvisor. Voor toestemming neemt u als volgt contact op met Tripadvisor:

Director of Business Development
TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, VS
E-mail:

U verklaart en garandeert dat uw gebruik van de Site-inhoud consistent zal zijn met deze licentie en geen inbreuk zal plegen op de rechten van een andere partij of deze schenden of inbreuk zal plegen op een contract of wettelijke plicht ten opzichte van andere partijen of toepasselijke wetgeving schenden. U stemt uitdrukkelijk in om TripAdvisor te vrijwaren tegen aansprakelijkheid jegens elke persoon als gevolg van uw gebruik van de Site-inhoud niet in overeenstemming met deze Voorwaarden. U garandeert dat u ouder bent dan 13 jaar en de wettelijke bevoegdheid hebt om deze overeenkomst aan te gaan en deze Site te gebruiken in overeenstemming met alle hierin vermelde voorwaarden.

Het gebruik van Site in overeenstemming met deze Voorwaarden is kosteloos. De Site bevat echter koppelingen naar websites van derden die worden beheerd door onafhankelijke dienstverleners of handelaars. Deze derden kunnen kosten aanrekenen voor het gebruik van bepaalde inhoud of diensten voorzien op de website. U dient daarom zelf, voordat u een transactie met een derde aangaat, na te gaan of voor deze transactie kosten in rekening worden gebracht. Als TripAdvisor details geeft over de kosten op de Site, dient deze informatie louter ten behoeve van uw gemak en ter informatie. TripAdvisor garandeert geenszins dat deze informatie correct is, noch is TripAdvisor enigszins verantwoordelijk voor inhoud of diensten voorzien op deze websites van derden.

UITSLUITING VAN GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

TRIPADVISOR, INC. DOET GEEN GARANTIES BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN DE SITE-INHOUD OF EEN GEDEELTE ERVAN, VOOR ENIG DOEL. ALLE SITE-INHOUD WORDT GELEVERD “AS IS” EN VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN SLUIT TRIPADVISOR UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UIT, WAARONDER ALLE IMPLICIETE GARANTIES. TRIPADVISOR SLUIT OOK UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE OF VERKLARING UIT INZAKE DE NAUWKEURIGHEID OF BEDRIJFSEIGEN KARAKTER VAN DE SITE-INHOUD. NIETS IN DEZE OVEREENOMST ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TRIPADVISOR UITSLUITEN OF BEPERKEN ALS GEVOLG VAN (I) OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID; (II) FRAUDE OF (III) OPZETTELIJK VERZUIM OF GROVE NALATIGHEID, (IV) ELKE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. AFHANKELIJK VAN HET VOORAFGAANDE GEBRUIKT U DE SITE OP EIGEN RISICO EN NOCH TRIPADVISOR NOCH DE PARTIJEN DIE INFORMATIE EN MATERIAAL VERSTREKKEN TEN BEHOEVE VAN DE SITE-INHOUD ZULLEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIG TYPE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF SITE-INHOUD WAARONDER, ZONDER BEPERKING, ALLE DIRECTE, INDIRECTE, AANVULLENDE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIES OF ENIG VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST, GOODWILL, GEGEVENS, CONTRACTEN, GEBRUIK VAN GELD OF VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET BEDRIJFSONDERBREKING VAN ENIG TYPE EN HETZIJ ONRECHTMATIG (WAARONDER ZONDER BEPERKING NALATIGHEID), CONTRACT OF ANDERSZINS) IN VERBAND MET DE SERVICE OF DEZE SITE OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK, HET ONVERMOGEN OM DEZE SITE TE GEBRUIKEN OF DE RESULATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE. AANGEZIEN SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE OF OPZETTELIJKE SCHADE NIET TOELATEN, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Koppelingen naar andere sites

De Site bevat koppelingen naar websites van derden. De gekoppelde sites worden niet beheerd door TripAdvisor en TripAdvisor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde site. TripAdvisor verstrekt deze koppelingen voor uw gemak en een koppeling houdt geen goedkeuring of sponsoring of verwantschap met de gekoppelde site door TripAdvisor in. Gekoppelde sites worden beheerd door onafhankelijke handelaars of dienstverleners en daarom kan TripAdvisor niet garanderen dat u tevreden zult zijn met hun producten, diensten of bedrijfspraktijken. U dient zelf onderzoek te doen voordat u verdergaat met een transactie met een van deze derde partijen.

Gebruik van chatrooms, bulletin-boards en andere communicatieforums

De Site kan zijn gebruikers toelaten om materiaal en/of beoordelingen van hun reiservaringen te plaaten of achter te latenindienen of posten, alsook algemene postings van berichten en andere communicaties in chatrooms, bulletin-boards of andere forums (“Gebruikersberichten”). Dergelijke berichten zijn ook zichtbaar op de Site. Als TripAdvisor dergelijke diensten verschaft, stemt u uitdrukkelijk in om deze diensten alleen te gebruiken om Gebruikersberichten te verzenden die geschikt zijn en gerelateerd aan het onderwerp van het specifieke forum. TripAdvisor bewerkt of controleert de Gebruikersberichten die zijn gepost of verdeeld op deze Site, die op chatrooms, bulletin-boards of andere communicatieforums, niet en zal geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de inhoud of de plaatsing van deze Gebruikersberichten. TripAdvisor behoudt zich desondanks het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving Gebruikersberichten en/of Site-inhoud te verwijderen.

Hierna volgt een niet-volledige lijst van het soort Gebruikersberichten die illegaal of verboden zijn op de Site. TripAdvisor behoudt zich het recht voor om deze lijst te allen tijde, en naar eigen goeddunken, te wijzigen en te onderzoeken en de aangewezen gerechtelijke actie te nemen tegen iedereen die deze bepaling overtreedt, waaronder zonder beperking, het verwijderen van de beledigende communicatie uit de service en het beëindigen van het recht van deze overtreders om de Site te gebruiken. Dit betreffen Gebruikersberichten die:

  • duidelijk beledigend zijn voor de online gemeenschap, zoals inhoud die racisme, fanatisme, haat of fysiek letsel van enige soort bevordert tegen een groep of persoon;
  • een andere persoon kwetst of het kwetsen van een andere persoon verdedigt;
  • de verzending van "junkmail", "kettingbrieven" of ongevraagde mass mailing of "spamming" inhoudt;
  • lasterlijk of smadelijk zijn;
  • informatie bevordert waarvan u weet dat zij vals, misleidend is of illegale activiteiten bevordert of gedrag bevordert dat corrupt, dreigend of obsceen is;
  • illegale kopieën of het illegaal kopiëren van auteursrechtelijk beschermd werk van een andere persoon bevordert, zoals het aanbieden van inbreukmakende computerprogramma’s of koppelingen ernaar, het verschaffen van informatie om door de fabrikant geïnstalleerde, tegen kopiëren beveiligde apparaten te omzeilen of het aanbieden van inbreukmakende muziek of koppelingen naar inbreukmakende muziekbestanden;
  • beperkte pagina’s of pagina’s die alleen met een wachtwoord geopend kunnen worden,of verborgen pagina’s of afbeeldingen (niet gekoppeld aan of van andere toegankelijke pagina’s) bevat;
  • instructies over illegale activiteiten zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het verschaffen of maken van computervirussen bevat;
  • gedrag dat kan worden beschouwd als een misdrijf, burgerlijke aansprakelijkheid kan veroorzaken of anderszins in strijd is met de wet van of inbreuk pleegt op de rechten van een derde partij in een land in de wereld bevat of hiertoe aanzet; of
  • commerciële activiteiten en/of verkoopsactiviteiten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming zoals wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, advertenties en piramide spelen bevat.

Door het posten of verspreiden van Gebruikersberichten op de Site kent u TripAdvisor en zijn gelieerde maatschappijen uitdrukkelijk een onherroepelijk recht toe om deze Gebruikersberichten beschikbaar te stellen en mogen deze Gebruikersberichten vrij worden gebruikt, gekopieerd, gepubliceerd, vertaald en verspreid in elk middel en in elke vorm, waaronder voor advertenties en promotionele doelen door anderen zonder uw toestemming. U stemt in om auteursrechtelijk beschermd materiaal van een derde partij niet te posten of verspreiden zonder de expliciete schriftelijke toestemming van deze partij en u stemt in om TripAdvisor te vrijwaten tegen elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met uw schending van deze bepaling.

Kennisgeving en verwijderingsbeleid met betrekking tot illegale inhoud

TripAdvisor handelt op een “kennisgeving en verwijdering” basis. Als u klachten of bezwaar hebt tegen materiaal of inhoud waaronder Gebruikersberichten gepost op deze Site of als u denkt dat materiaal of inhoud gepost op deze Site inbreuk pleegt op uw auteursrechten, dient u onmiddellijk contact op te nemen met ons, door onze kennisgeving en verwijderingsprocedure te volgen. Klik hier om de Kennisgeving en verwijderingsprocedure weer te geven. Nadat deze procedure is gevolgd, maakt TripAdvisors alle redelijke pogingen om illegale inhoud binnen een redelijke tijd te verwijderen.

Privacy

Alle persoonlijke informatie die u post op de Site zal worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid. Klik hier om ons Privacybeleid weer te geven.

MOBIELE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Delen van mobiele software van TripAdvisor mogen gebruikmaken van materiaal onder auteursrecht. Dit gebruik wordt erkend door TripAdvisor. Bovendien zijn er specifieke voorwaarden van toepassing op het gebruik van bepaalde mobiele applicaties van TripAdvisor. Raadpleeg de mobiele gebruiksvoorwaarden voor voorwaarden en mededelingen in verband met mobiele applicaties van TripAdvisor.

Toepasselijke wet en rechtsbevoegdheid

De Site (exclusief koppelingen naar sites van derden) wordt beheerd door TripAdvisor LLC vanuit zijn kantoren in en rond Needham, Massachusetts, VS. Door de Site te publiceren, openen en/of gebruiken stemt er uitdrukkelijk mee in dat alle geschillen, claims of andere zaken voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van deze Site onderworpen zijn aan de wetten van het Commonwealth van Massachusetts, VS, zonder consideratie van de conflicten van wetsprincipes. U stemt in dat alle eventuele claims die u hebt tegen TripAdvisor LLC voortvloeiend uit of in verband met de werking of het gebruik van deze Site zullen worden voorgelegd en beslecht door de bevoegde rechter in Massachusetts, VS. Het voorafgaande zal niet van toepassing zijn voor zover dat toepasselijke wetgeving in uw land van verblijf toepassing van een andere wet en/of rechtsgebied vereist en dit niet kan worden uitgesloten door contract.

Wijzigingen

TripAdvisor kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden of een gedeelte ervan wijzigen, aanvullen of verwijderen waar zij dit nodig acht voor wettelijke, algemeen regelgevende en technische doelen of wegens wijzigingen in de diensten die worden verschaft of de aard of lay-out van de Site. TripAdvisor zal u redelijke kennisgeving van alle wijzigingen geven. Daarna stemt u uitdrukkelijk in gebonden te zijn door deze gewijzigde Voorwaarden.

TripAdvisor kan elk aspect van de TripAdvisor service te allen tijde wijzigen, schorsen of stopzetten, waaronder beschikbaarheid van alle functies, databases of inhoud. TripAdvisor kan ook, naar eigen inzicht, beperkingen opleggen op bepaalde functies en diensten of uw toegang tot de Site of een andere TripAdvisor website geheel of gedeeltelijk beperken, zulks om technische of beveiligingsredenen en om onbevoegde toegang, verlies of vernietiging van gegevens te voorkomen, of wanneer wij van mening zijn dat u een bepaling van deze Voorwaarden of enige wet of voorschrift overtreedt.

DOOR UW BLIJVEND GEBRUIK VAN TRIPADVISOR NU OF NA HET POSTEN VAN EEN DERGELIJKE KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN STEMT U IN MET DERGELIJKE WIJZIGINGEN.

Algemeen

Als wordt vastgesteld dat een gedeelte van deze Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar is ingevolge toepasselijke wetgeving, waaronder, maar niet beperkt tot de hierboven beschreven uitsluitingen van garantie en beperkingen van aansprakelijkheid, dan wordt de ongeldige of onafdwingbare bepaling beschouwd als vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenstemt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de Voorwaarden van kracht.

TripAdvisor mag en u mag geen rechten, plichten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toekennen, overdragen, uitbesteden of delegeren.

U stemt in dat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of lastgevingsverhouding bestaat tussen u en TripAdvisor als gevolg van deze Voorwaarden of het gebruik van deze Site.

Deze Voorwaarden zijn beschikbaar in de taal van de Site. De specifieke Voorwaarden waaronder u uw instemming aanduidt worden niet individueel opgeslagen door TripAdvisor.

De Site wordt niet periodiek bijgewerkt en moet daarom niet worden geregistreerd als redactioneel product volgens enige relevante wet.